இ.எம்.எஸ். நம்பூதிரிபாத், தமிழில்: பி.ஆர்.பரமேஸ்வரன்