இன்றைய இந்தியா
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

இன்றைய இந்தியா

Indraya India
Weight
170.00 Gms

இந்த நூலுக்கு பல்வகை சிறப்புகள் இருப்பினும் முக்கியமாகக் குறிப்பிடத்தக்கவை இரண்டு.ஒன்று இந்த நூல் அக்காலத்தில் ஒவ்வொரு போராளி  கையிலும் திகழ்ந்தது.இந்தியா அல்லாத வேறுபல நாடுகளில் பணியாற்றி வந்த விடுதலை இயக்கங்களுக்கும் இது ஓரளவு வழிகாட்டி நூலாகவும் இருந்தது.மற்றொன்று இந்திய வரலாற்றை மக்கள் வரலாறாகக் காண வேண்டும் என்னும் கோட்பாட்டுக்கு அடிக்கல் நாட்டியது.நாடு விடுதலை பெற்ற 60 ஆண்டுகளில்  பொருளாதர,சமூக ஆய்வு நூல்கள் எண்ணிறந்தவை வெளிவந்துள்ளன.அவற்றுக்கெல்லாம் முன்னோடியாக,வழிகாட்டியாக விளங்குவது இந்நூல்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.