மஹ்ஷர் பெருவெளி
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மஹ்ஷர் பெருவெளி

Mhasar peruveli
Weight
400.00 Gms

மஹ்ஷர் பெருவெளி
மஹ்ஷர் பெருவெளி, படைப்பு வேடம் புனைந்த யதார்த்தம். அனைத்து வகை முன் முடிவுகளையும் படைப்பு சார்ந்த நினைவிலி நிலையிருந்தே அது கலைத்துப் போடுகிறது. முன்கூட்டித் திட்டப்டுத்தாத புனத்திலின் கதைள சுயம்புவாகக் கிளம்பிவிடகினற்ன. ஆசிரியர் அதைப் பின்னால் நின்று செலுத்திச் செல்கிறார்.

மஹ்ஷர் பெருவெளி


ஹ்ஷர் பெருவெளி, படைப்பு வேடம் புனைந்த யதார்த்தம். அனைத்து வகை முன் முடிவுகளையும் படைப்பு சார்ந்த நினைவிலி நிலையிருந்தே அது கலைத்துப் போடுகிறது. முன்கூட்டித் திட்டப்டுத்தாத புனத்திலின் கதைள சுயம்புவாகக் கிளம்பிவிடகினற்ன. ஆசிரியர் அதைப் பின்னால் நின்று செலுத்திச் செல்கிறார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.