நற்பண்புகளை வளர்ப்பது எப்படி?
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நற்பண்புகளை வளர்ப்பது எப்படி?

Narpanpukalai valarpathu eppadi
Weight
125.00 Gms

இன்றைய சமுதாயத்திற்கு மிகவும் தேவையாக இருக்கிற நற்குணங்களின் அவசியத்தையும் அதனை வளர்த்தெடுக்கும் வழிகளையும் 

விரிவாக இந்நூல் எடுத்துரைக்கிறது. ஒவ்வொரு தனிமைனிதனின் முன்னேற்றமே ஒரு சமுதாயத்தின் வளர்ச்சி எனும் அடிப்படையில் 

மனிதனை ஒழுங்குபடுத்தும் படிநிலைகள் விளக்கமாகக் கூறப்பட்டுள்ளது. ஒவ்வொருவரின் கடமைகளிலும் நற்பண்புடனும் விவேகத்துடனும்

ஈடுபட்டால் வாழ்வில் வெற்றி பெறுவது உறுதி என்பது இந்நூல் சுட்டும் செய்தியாகும்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.