தொல்காப்பியரின் தொல்காப்பியத் தாவரங்கள்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தொல்காப்பியரின் தொல்காப்பியத் தாவரங்கள்

Tholkappiyarin tholkappiya thavarnkal
Weight
500.00 Gms

       தமிழின் முதலும், முதன்மையானதுமான இலக்கண நூல் தொல்காப்பியம் மொழிக்கான நெறிமுறைகள் கூறும் எழுத்திலக்கணமும், சொல்லிலக்கணமும்

உலகின் எல்லா மொழிகளிலும் உண்டு. ஆனால் தமிழில் எழுத்திற்க்கும் சொல்லிற்க்கும் மட்டுமல்லாமல், தமிழரின்  வாழ்வியல் நெறிமுறைகள்  மற்றும் 

சமூகத்திற்குமான பொருளிலக்கணம் கூறுவது, “ தொல்காப்பியம் “ மட்டுமே இதன் அடிப்படையில் உலகிலேயே முதன்மையான, முழுமையான இலக்கண 

நூலாகத் திகழ்கிற்து.

       மனிதனின் வாழ்வை அகமும் புறமுமாகப் பாகுபடுத்தி , வாழ்வு நிகழும் இடமும், பொழுதும் முதல் பொருள் என்ற வரையறை சிறப்பிலும் சிறப்பு இடமும் 

காலமும் சார்ந்த உயிரிகள் மற்றும் உற்பத்திக் கூறுகள் யாவும் கருப்பொருள் எனவும்  அவற்றோடு திகழும் அகவாழ்வு நிகழ்வுகள் யாவும் உரிப்பொருள் 

எனவும் பாகுபடுத்தப்பட்டுள்ளது “ தொல்காப்பியத்தின்” சிறப்பாகும். இப்பாகுபாடு உலகில் எங்கும் பொருந்தக் கூடியனவாகும்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.