அடைப்படைத் தமிழ் இலக்கணம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

அடைப்படைத் தமிழ் இலக்கணம்

adipadai thamizh ilakanam
Weight
350.00 Gms

  அடிப்படைத் தமிழ் இலக்கணம்:

இப்பாடநூல் பள்ளி உயர் வகுப்புகளிலும், கல்லூரிகளிலும், பல்கலைக்கழகங்களிலும், பிற உயர்கல்வி நிறுவனங்களிலிம் தமிழை ஒரு பாடமாகப் பயிலும் மாணவர்களுக்கும், கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் பயன்படும் வகையில் சற்று விரிவாக அமைந்துள்ளது. எழுத்தியல், சொல்லியல், தொடரியல், புணரியல் என்னும் நான்கு பிரிவுகளில் தமிழ் இலக்கண அமைப்பினைப் புதிய நோக்கில் விளக்குகிறது இந்நூல்.

                                          ஆசிரியர் : எம். ஏ. நுஃமான் 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.