ஜீவா நினைவோடை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

ஜீவா நினைவோடை

jeeva ninaivodai
Weight
200.00 Gms

 

நினைவோடை : ஜீவா
சுந்தர ராமசாமியை ஈர்த்த மிகச்சில அரசியல் தலைவர்களிடையே மறு பரிசீலனைகளில் சிறிதளவும் தன் ஆளுமையின் மதிப்பை இழக்காதவர் ஜீவா. தான் சார்ந்த இயக்கத்தின் மீது எதிர்மறை விமர்சன்களை முன் வைத்துக்கொண்டேயிருந்த சு.ரா.வின் நம்பு ஜீவாவுக்குத் தேவையாகவே இருந்தது. தன்னுடைய கொள்கைகளை எவர் மீதும் திணிக்காமலும் அதே சமயம் அவற்றை விட்டுக்கொடுக்காமலும் தோழமையைத் தக்கவைத்துக் கொண்ட ஜீவாவின் கம்பீரத்தை சு.ரா.பதிவு செய்கிறார்.

நினைவோடை : ஜீவா

சுந்தர ராமசாமியை ஈர்த்த மிகச்சில அரசியல் தலைவர்களிடையே மறு பரிசீலனைகளில் சிறிதளவும் தன் ஆளுமையின் மதிப்பை இழக்காதவர் ஜீவா. தான் சார்ந்த இயக்கத்தின் மீது எதிர்மறை விமர்சன்களை முன் வைத்துக்கொண்டேயிருந்த சு.ரா.வின் நம்பு ஜீவாவுக்குத் தேவையாகவே இருந்தது. தன்னுடைய கொள்கைகளை எவர் மீதும் திணிக்காமலும் அதே சமயம் அவற்றை விட்டுக்கொடுக்காமலும் தோழமையைத் தக்கவைத்துக் கொண்ட ஜீவாவின் கம்பீரத்தை சு.ரா.பதிவு செய்கிறார்.

 

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.