கூட்டாஞ்சோறு
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

கூட்டாஞ்சோறு

kootanchoru
Weight
200.00 Gms

கூட்டாஞ்சோறு

நவீன அறிவியல் வளர்ச்சி
கிராமங்களை வளர்க்கப் பயன்படவில்லை.
மாறாக அழிக்க முனைகிறது.
வாழ்வியலைக் கற்பித்தக் கிராமங்கள்
இப்போது தொலைந்து விட்டன.
உலகம்தான் கிராமமாக வேண்டும்
என்பர்கள். ஆனால் இப்போது
கிராமம்தான் உலக மயமாயிருக்கிறது.
சந்தைமயம் மக்களை வெறும்
மந்தையாக மாற்றி நுகர்வுப்
பிராணிகளாக உருவாக்குகிறது.
வாழ்க்கையாளர்களை
வாடிக்கையாளர்களாக
வடிவமைக்கிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.