Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

மகாவம்ச

மகாவம்ச அறிதல் நல்லது. சிங்களருடைய அரசியல் மேலாதிக்க முனைப்புகளை அறிவதுடன், இலங்கையின் ஆதி வரலாற்றிலே தொல் திராவிடரும் தமிழரும் வாழ்ந்ததின் ஆதாரங்களையும் அறியலாம். தம்ழிழர்களுக்கு எதிரான இனவாதிகளாக மாற்றுவதற்கும் எவ்வாறு பயன் படுத்துகிறார்கள் என்பதையும் அறியலாம்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.