முரசுப் பறையர்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

முரசுப் பறையர்

murasu paraiyar
Weight
600.00 Gms

இந்தியச் சமூகம் சாதியச் சமூகமாகவும் சாதியப் பண்பாடாகவும் பரிணாமம் பெற்றிருக்கிறது. அது அரசியலாலும்  பண்பாட்டாலும் தாழ்த்தப்பட்டோ உயர்வடைந்தோ வந்திருக்கின்றது. அதேசமயம் தமிழகம் ஒற்றையடுக்கு கொண்ட சாதிய்மைப்பை இடைக்காலத்தோடு இழந்து, தென்னிந்திய மக்களின் சவ்வூடு பரவலாக பல இனங்கள் சேர்மமான கதை ஈர்ப்புமிக்கது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.