நாயக்கர் காலம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நாயக்கர் காலம்

naicker kaalam
Weight
200.00 Gms

இந்த நூல் தருக்க முறையில் வரலாற்றை சொல்லிச் செல்கிறது.இதிலே காலங்களின் இயங்குநிலைகளோடு கூடிய வரலாறு இருக்கிறது.மன்னர்களின்,பாளையங்களின் வாரிசுரிமைகளும் அதிகாரப்பகிர்வுகளோடும் கூடிய அரசியல் இருக்கிறது.சாதிகளாகவும்,வலங்கை-இடங்கையாகவும்,வேளாண்குழுக்களாகவும்,வாணிகக் குழுக்களாகவும்,சேவை குழுக்களாகவும் கட்டமைந்து கிடந்த சமூக அமைப்பு இருக்கிறது.குடும்பம்,பெண்,நிலபாகுபாடு,கல்வி,கலை முதலியவை உள்ளிட்ட பண்பாட்டுத் தளம் இருக்கிறது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.