நவீனகால இந்தியா
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

நவீனகால இந்தியா

naveena kala india
Weight
400.00 Gms

இந்நூல் இந்திய வரலாற்றின் நவீன காலத்தைப் பற்றிப் பேசுகிறது. ராஜதந்திர செயல்பாடுகள், தலைவர்களின் வாழ்க்கை வரலாறு போன்ற்றவற்றுக்கு மாறாக இயக்கங்கள், நிறுவனங்கள், வரலாற்றை உருமாற்றும் சக்திகள் ஆகியவற்றின் மீது பிபன்  சந்திரா கவனத்தைக் குவிக்கிறார்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.