சொக்கப்பனை - வலசை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

சொக்கப்பனை - வலசை

sokka panai valaai
Weight
150.00 Gms

 

சொக்கப்பனை
கடங்கநேரியானின் கவிதைகள் நிலத்தால் ஆனவை, அதற்கு திசைகள் உண்டு. திசைகளெட்டும் பனை. “பனை” - கவிதைக்குள் நிலத்தின். பன்பாட்டின் குறியீடாகிறது... மொழியின் குறியீடாகவும் கூட.
தென் திசையில் தத்தளித்து நக்ரும் கடல் தாண்டியும் அக்குறியீட்டின் வாழ்வெல்லை நீள்கிறது. சமகால சகிப்பின்மையின் அரசியலை, வாழ்வாதாரங்களுக்கு நேர்கிற அபாயங்களை சூட்சுமற்ற மொழியில் நேரடியாக எதிர்த்து ஒலிக்கிறது இவரது குரல்.

சொக்கப்பனை

கடங்கநேரியானின் கவிதைகள் நிலத்தால் ஆனவை, அதற்கு திசைகள் உண்டு. திசைகளெட்டும் பனை. “பனை” - கவிதைக்குள் நிலத்தின். பன்பாட்டின் குறியீடாகிறது... மொழியின் குறியீடாகவும் கூட.
தென் திசையில் தத்தளித்து நக்ரும் கடல் தாண்டியும் அக்குறியீட்டின் வாழ்வெல்லை நீள்கிறது. சமகால சகிப்பின்மையின் அரசியலை, வாழ்வாதாரங்களுக்கு நேர்கிற அபாயங்களை சூட்சுமற்ற மொழியில் நேரடியாக எதிர்த்து ஒலிக்கிறது இவரது குரல்.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.