தமிழ்மொழியின் கட்டமைப்பு-பண்பு உறவுகளை ஆய்வு செதல்:ஒரு தகவல் கேட்பாடு அணுகுமுறை
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

தமிழ்மொழியின் கட்டமைப்பு-பண்பு உறவுகளை ஆய்வு செதல்:ஒரு தகவல் கேட்பாடு அணுகுமுறை

tamil mozhiyin kattamaipu
Weight
220.00 Gms

தமிழில் ஆய்வு என்றால்,பழம் இலக்கியங்களைப் புதிய கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கவேண்டும் என்ற நோக்கில் அல்லாமல் கணித-அறிவியல் அடிப்படையிலும் மொழியை அணுகலாம் என சு.சீனிவாசன் முனைந்திருக்கிறார்.தமிழ்மொழியின் கட்டமைப்பை எழுத்து,வரிவடிவம்,ஒலி,சொல்,சொற்றொடர்,செய்யுள்-யாப்பு,உரை-பேச்சு ஆகிய பண்புகளின் அடிப்படையில் நுட்பமாக ஆராய்ந்துள்ள ஆய்வாளரின் முயற்சி பாரட்டுக்குரியது.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.