வரலாற்றுப் போக்கில் தென்னகச் சமூகம்
Subtotal

$ 0.00

Cart is empty

Please add products to your cart.

Wishlist is empty

Please add products to your wishlist.

வரலாற்றுப் போக்கில் தென்னகச் சமூகம்

varalatru pokil thennaga samugam
Weight
130.00 Gms

ஏறக்குறைய ஓர் ஆயிரம் ஆண்டுகள், அதாவது 9 ஆம் நூற்றாண்டு வரை, தென்னகச் சமூகத்தில் ஏற்பட்ட வரலாற்று முறையான வளர்ச்சியைப் பற்றி நொபொரு கராஷிமா கடந்த முப்பது ஆண்டுகளாக வெளியிட்ட கட்டுரைகளின் நூல்வடிவம் இது. இந்த முதல் தொகுதி சோழர் காலத்தையும் தொடர்ந்து வரவிருக்கும் 2 ஆம் தொகுதி விஜய நகர காலத்தையும் மையமாக கொண்டுள்ளன.

No product review yet. Be the first to review this product.

Related Products

× The product has been added to your shopping cart.